THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 170
Khách viếng thăm 410.776
Ngày mở gian hàng 09/09/2009
Tên sản phẩm VAN BƠM YUKEN - THỦY LỰC YUKEN
Hãng sản xuất YUKEN
Khách xem 13.164 lượt
Ngày cập nhật 15-10-2020
Giá cả Giới thiệu sản phẩm

  Công Ty Thy Khí Đin R.T chúng tôi là đi din phân phi các dòng sn phm Yuken ti Vit Nam. Quý khách vui lòng tham kho các serie sn phm Yuken như phía dưới:

Các loi van đin t:

DSG-01-2B2-D24-N1-70442
DSG-01-2B2-D24-N-70-L
DSG-01-2B3-D24-N-70
DSG-01-3C2-D24-N1-70422
DSG-01-3C4-D24-N-70
DSG-01-3C12-D24-N-70
DSG-01-3C40-D24-N-70
DSG-03-2B2-D24-N-50
DSG-03-2B2-D24-N-50-L
DSG-03-2B3-D24-N-50
DSG-03-2B2B-D24-N-50
DSG-03-3C2-D24-N1-50442
DSG-03-3C4-D24-N1-50442
DSG-03-3C12-D24-N-50
EDG-01V-B-PNT15-51
EDG-01V-B-PNT15-51
EDG-01V-H-1-PNT15-5103
EFBG-03-125-H-61
EFBG-03-250-H-61
EFBG-03-250-H-61
EFBG-10-500-H-20T
EBG-03-A-T-5007
EFBG-03-06-H-20T
EFBG-03-06-H-61
EFBG-03-125-H-20T
EFBG-03-125-H-60T
EFBG-03-160-H-20T
EFBG-06-250A-H-20T
DSG-01-2B2-D24-N1-50
DSG-01-2B2-L-D24-N1-71
DSG-01-2B3-D24-N1-50
DSG-01-3C2-D24-N1-50
DSG-01-3C4-D24-N1-50
DSG-01-3C12-D24-N1-50
DSG-01-3C40-D24-N1-50
DSG-03-2B2-D24-N1-50
DSG-03-2B3-D24-N1-50
DSG-03-2B3-L-D24-N1-50
DSG-03-2B2B-D24-N1-50
DSG-03-3C2-D24-N1-50
DSG-03-3C4-D24-N1-50
DSG-03-3C10-D24-N1-50
DSG-03-3C12-D24-N1-50
DSG-03-3C60-D24-N1-50
DSHG-03-3C2-D24-N1-14
DSHG-04-2B2-E-D24--N1-52
DSHG-04-2B3-E-D24-N1-52
DSHG-04-2B2B-D24-N1-52
DSHG-04-2N3-E-N1-D24
DSHG-04-3C2-D24-N1-52
DSHG-04-3C2-T-D24-N1-52
DSHG-04-3C4-D24-N1-52
DSHG-04-3C10-T-D24-N1-52
DSHG-04-3C12-T-D24-N1-52
DSHG-04-3C40-D24-N1-52
DSHG-06-2B2-E-D24--N1-52
DSHG-06-2B2B-D24-N1-52
DSHG-06-3C2-D24-N1-52
DSHG-06-3C4-D24-N1-52
DSHG-06-3C12-T-D24-N1-52
DSHG-06-3C60-T-D24-N1-52
BG-03-3231
BG-06-3231
DSG-01-2B2-D24-N1-70442
DSG-01-2B2-D24-N-70-L
DSG-01-2B3-D24-N-70
DSG-01-3C2-D24-N1-70422
DSG-01-3C4-D24-N-70
DSG-01-3C12-D24-N-70
DSG-01-3C40-D24-N-70
DSG-03-2B2-D24-N-50
DSG-03-2B2-D24-N-50-L
DSG-03-2B3-D24-N-50
DSG-03-2B2B-D24-N-50
DSG-03-3C2-D24-N1-50442
DSG-03-3C4-D24-N1-50442
DSG-03-3C12-D24-N-50
EDG-01V-B-PNT15-51
EDG-01V-B-PNT15-51
EDG-01V-H-1-PNT15-5103
EFBG-03-125-H-61
EFBG-03-250-H-61
EFBG-03-250-H-61
EFBG-10-500-H-20T
EBG-03-A-T-5007
DSG-01-2B2-D24-N1-50
DSG-01-2B2-L-D24-N1-71
DSG-01-2B3-D24-N1-50
DSG-01-3C2-D24-N1-50
DSG-01-3C4-D24-N1-50
DSG-01-3C12-D24-N1-50
DSG-01-3C40-D24-N1-50
DSG-03-2B2-D24-N1-50
DSG-03-2B3-D24-N1-50
DSG-03-2B3-L-D24-N1-50
DSG-03-2B2B-D24-N1-50
DSG-03-3C2-D24-N1-50
DSG-03-3C4-D24-N1-50
DSG-03-3C10-D24-N1-50
DSG-03-3C12-D24-N1-50
DSG-03-3C60-D24-N1-50
DSHG-03-3C2-D24-N1-14
DSHG-04-2B2-E-D24--N1-52
DSHG-04-2B3-E-D24-N1-52
DSHG-04-2B2B-D24-N1-52
DSHG-04-2N3-E-N1-D24
DSHG-04-3C2-D24-N1-52
DSHG-04-3C2-T-D24-N1-52
DSHG-04-3C4-D24-N1-52
DSHG-04-3C10-T-D24-N1-52
DSHG-04-3C12-T-D24-N1-52
DSHG-04-3C40-D24-N1-52
DSHG-06-2B2-E-D24--N1-52
DSHG-06-2B2B-D24-N1-52
DSHG-06-3C2-D24-N1-52
DSHG-06-3C4-D24-N1-52
DSHG-06-3C12-T-D24-N1-52
DSHG-06-3C60-T-D24-N1-52
DSG-01-2B2-A110-50 DSG-03-2B2-A200-50, DSG-01-2B3B-D24V, DSGL-01-2B2-A110-50
DSG-01-3C4-A110-50, C1T-10-50, A37-L-R-01-H-K-32

BG-03-3231
BG-06-3231

DSGL-01-C32,DSGL-01-2D2,DSGL-2B2,DSGM-01-30,DSGM-01X-30,DSGM-01Y-30,DSG-01-3C2,DSG-01-2D2,DSG-01-2B2,DSG-03-3C2,
DSG-03-2B2,DSG-03-2D2,DSHG-04-3C2,DSHG-04-2N,DSHG-04-2B,DSHG-06-3C,DSHG-06-2N,DSHG-06-2B,DSHG-10-3C,
DSHG-10-2N,DSHG-10-2B

DSG-01-2B8-D24-N-50,DSG-01-2B2-D24-N1-50,DSG-01-2B2-A240,DSG-01-3C9-D24-70(50),DSG-01-3C9-A220-50(70)
DSG-01-3C2-D24-N1-50,DSG-03-3C4-A200-50 ,DSG-01-3C4-A200-C-N-50-L ,DSG-01-3C4-D24-N1-50,DSG-01-3C4-A240-60
DSG-01-3C4-A240-N-50,DSG-01-3C3-A240-N-50,DSG-01-2B2B-D24-50 DSG-01-2B2B-A220-50, DSG-03-2C2-D24-50
DSG-01-2B3B-D24-50 DSG-01-2B3B-A220-50 DSG-01-3C2-D24-N-70 DSG-01-2B12B-D24-50-L

DSG-03-3C2-D24-50, DSG-03-3C2-A220-50 DSHG-06-3C2-ET-A220-50 DSG-03-3C4-D24-50
DSG-03-3C4-A220-50 DSG-03-3C60-D24-50 DSG-03-3C60-A220-50 DSG-03-3C2-A220-N-50
DSG-03-2B2-A220-D24-50 DSG-03-2B2B-A220-D24-50 

DSHG-04-3C2-T-A220-N1-50, DSHG-06-3C2-A220-50 DSHG-04-3C12-E-D24-50 DSHG-04-3C60-E-D24-50
EDG-01V-C-PNT13-51, DSG-01-2B3B-A220-N1-50 DSG-03-3C60-A240-N-50 DSG-03-3C2-D24-N-70 DSHG-04-3C(*)-E-D24-50, DSG-01-2D2-D24-50 DSG-03-2D2-A220-N1-50 HCG-06-B2-22 DSG-01-2B3-D24-50
ESG-01V-C-PNT11-51 DSG-04-3C60-E-D24-50

DSHG-01-3C2-T-A240-N1-50 E-DSG-01-3C4-D24-50 DSG-01-2B2-A110-50 DSG-03-2B2-A200-50 DSG-01-3C4-D24-70
DSG-03-2B3-A110-50

DSG-03-3C3-R110-50,DSG-03-3C40-D24 ,DSG-03-2B2-D24-50L ,DSG-03-3C4-D24-C-N1-50
DSG-03-2B2B-D24 ,DSG-03-2B8-D24-N,DSG-03-2B8-A220-L(Y),DSG-03-3C2-A240-50
DSG-03-2D2-D24-C-N1-50,D5-02-2D2-02 DC24V,D5-02-3C2-02 DC24V,BG-03-3231(-32)

BSG-03,BST-06,BSG-06,BST-10,BSG-10,S-BSG-03,S-BSG-06

E-DSG-01-2B2-D24-70-L E-DSG-03-3C2-D24-50 E-DSG-01-2D2-D24-70
E-DSG-03-2D2-D24-50 DSG-03-3C2-R220-50 DSG-03-2B2-A220-N1-50 DSHG-06-3C12-ET-A110-50
ZCT-06-T-22 DT-01-22 DSG-01-3C4-A240-70 DSG-01-2B2-A200-70 DSG-03-2D2-A110-50 DSG-03-3C2-A100-50
DSGL-01-2B2-A110-50 DSG-01-3C4-A110-50 DSG-01-3C2-A110-50 DSG-01-3C2-A110-50 DSG-03-3C60-A110-50
DSG-03-2B2-A110-50 DSG-01-3C4-A110-50, DSG-03-3C4-A110-50 DSG-03-3C2-A240-N1-50 DSG-03-3C4-A240-N1-50

DSHG-04-3C4-C2-D24-C-N1-50, DSHG-06-2N2-D24-C-N1-51 ,DSHG-06-3C40-D24,DSHG-04-3C40-D24
DHSG06-3C2-AC220-50HZ,DHSG06-3C2-AC220-50HZ,DSHG-04-2B2B-D24,FG-01-8-11,S-BG-03-L-40 ,RG-03-H-22(Y),RG-06-H-22(Y)
,CPG-03-E-20-50 ,CIT-03-5-20 ,SRCT-03-50 ,DSG-01-3C40-R100-50,A90-F-R-01-H-S-60,A145-F-R-01-H-S-60
DSG-01-3C2-A220-50,AR16-F-R-01-C,EFBG-06-250-C-1720,DSHG-04-3C2-T-A110-50(Y),DSHG-04-3C2-ET
DSHG-04-3C2-T-A110-50(Y), DSHG-04-3C2-ET-D24-N1-50
DSHG-06-3C12-ET-A110-50 ZCT-06-T-22, DT-01-22, , DMG-01-3D60-01
S-DSG-03-3C2-R110-S2-50

DSG-01-3C2-220-N1-50, DSG-01-3C2-A110-50, DSG-03-3C60-A110-50 , DSG-03-2B2-A110-50
DSG-01-3C4-A110-50 , DSG-01-3C4-AC200-50-L, DSG-03-3C4-A110-50 DSG-01-3C2-D24-50
DSG-01-2B2-D24-50 DSG-03-2B2-D24-50, DSG-03-3C4-D24-N1-50, DSG-03-2C2-D24-50 DSG-03-2B2-A220-50
DSG-03-3C2-A220-N-50, DSG-01-2B2-A220-50,DSG-03-3C4-A220-50, DSG-01-3C4-D24-50, DSG-01-3C2-A240-N-70,DSG-03-3C12-D24,DSG-03-3C2-D24
DSGL-01-C32,DSGL-01-2D2,DSGL-2B2,DSGM-01-30,DSGM-01X-30,DSGM-01Y-30
DSG-01-3C2,DSG-01-2D2,DSG-01-2B2,DSG-03-3C2,DSG-03-2B2,DSG-03-2D2
DSHG-04-3C2,DSHG-04-2N,DSHG-04-2B,DSHG-06-3C,DSHG-06-2N,DSHG-06-2B
DSHG-10-3C,DSHG-10-2N,DSHG-10-2B,DHGM-04-20,DHGM-04X-20,DHGM-06-50

EBG-03,EBG-06,EBG-10,ERG-03,ERG-06,ERG-10,HGM-03-20,HGM-03X-20
EFBG-03,EFBG-06,EFBG-10,ELFBG-03, ELFGB-06,ELFBG-10
EFBG-03-06-H-61
EFBG-03-125-H-20T
EFBG-03-125-H-60T
EFBG-03-160-H-20T
EFBG-06-250A-H-20T
EFBG-03-125-C-20T233, EDG01V-C-PNP13-50
EFBG-03-06-H-20T
EBG-03,EBG-06,EBG-10,ERG-03,ERG-06,ERG-10,HGM-03-20,HGM-03X-20
EFBG-03,EFBG-06,EFBG-10,ELFBG-03,ELFGB-06,ELFBG-10
********************************************************************
Serie các lo
i bơm cánh gt:

PV2R1-6-F-RAA-4222 ,PV2R1-10-F-RAA-4222,PV2R1-12-F-RAA-41 ,PV2R1-14-F-RAA-41,PV2R1-17-F-RAA-41 PV2R1-19-F-RAA-41,
PV2R1-23-F-RAA-41 , PV2R1-25-F-RAA-41,PV2R1-28-F-RAA-41 , PV2R1-31-F-RAA-41,
PV2R2-26-F-RAA-41,PV2R2-33-F-RAA-41,PV2R2-41-F-RAA-41,PV2R2-47-F-RAA-41,PV2R2-53-F-RAA-41 ,PV2R2-59-F-RAA-41,
PV2R2-65-F-RAA-41, PV2R3-52-F-RAA-31,PV2R3-60-F-RAA-31 , PV2R3-66-F-RAA-31PV2R3-76-F-RAA-31, PV2R3-94-F-RAA-31,

PV2R3-116-F-RAA-31,PV2R4-136-F-RAA-30,PV2R4-153-F-RAA-30 ,PV2R4-184-F-RAA-30PV2R4-200-F-RAA-30,PV2R4-237-F-RAA-30
PV2R12,PV2R13,PV2R14,PV2R23,PV2R24,PV2R34
PV2R1-17,PV2R1-12-RAA,S-PV2R23-65-116-F-REAA-41,PV2R23-65-116-F-REAA-41,PV2R23-41-116-F-REAA-40,

PV2R23-47-94,PV2R23-41-116-L-REAA-40,PV2R3-94-F-RAA-31,PV2R4-153-F-RAA,PV2R4-200-F-RAL-30
PV2R4-200,PV2R12-6-41-F-REAA-42,PV2R-47
PV2R1-6,PV2P1-8,PV2R1-10,PV2R1-12,PV2R1-14,PV2R1-17,PV2R1-19,PV2R1-23,PV2R1-25,
PV2R1-31,PV2R2-41,PV2R2-47,PV2R2-52,PV2R2-65,PV2R2-75,PV2R3-76,PV2R3-85,PV2R3-94,PV2R3-108,PV2R3-116,
PV2R3-125,PV2R4-136,PV2R4-153,PV2R4-184,PV2R4-200,PV2R4-237,S-PV2R2-41,S-PV2R2-47,S-PV2R2-53,S-PV2R2-59,
S-PV2R2-65,S-PV2R2-75,S-PV2R3-76,S-PV2R3-85,S-PV2R3-94,S-PV2R3-108,S-PV2R3-116,S-PV2R3-125,S-PV2R4-136
S-PV2R4-153,S-PV2R4-184,S-PV2R4-200,S-PV2R4-237,PV2R12,S-PV2R12,PV2R13,S-PV2R13,PV2R23,S-PV2R23,PV2R4-237-L-RLR-30

Các dòng bơm Piston serie A và AR:

AR16-FR01C-20 AR22-FR01C-20
AR16-FR01B-20 AR22-FR01B-20
A10-F-R-01-C-K-10 A10-F-R-01-B-K-10
A10-F-R-01-H-K-10
A10-L-R-01-C-K-10
A10-L-R-01-B-K-10
A10-L-R-01-H-K-10
A10-FR-01C-11
A10-FR01H-12
A16-F-R-01-C-K-32
A16-F-R-01-B-K-32
A16-F-R-01-H-K-32
A16-L-R-01-C-K-32
A16-L-R-01-B-K-32
A16-L-R-01-H-K-32
A16-F-R-01-C-S-K-32
A16-F-R-01-B-S-K-32
A16-F-R-01-H-S-K-32
A16-L-R-01-C-S-K-32
A16-L-R-01-B-S-K-32
A16-L-R-01-H-S-K-32
A16-F-R-01-C-K32
A22-F-R-01-C-K-32
A22-F-R-01-B-K-32
A22-F-R-01-H-K-32
A22-L-R-01-C-K-32
A22-L-R-01-B-K-32
A22-F-R-01-C-S-K-32
A22-F-R-01-B-S-K-32
A22-L-R-01-C-S-K-32
A22-L-R-01-B-S-K-32
A37-F-R-04-H-K-A-32366
A37-F-R-01-B-K-32
A37-F-R-01-H-K-32
A37-L-R-01-C-K-32
A37-L-R-01-B-K-32
A37-L-R-01-H-K-32
A37-F-R-01-C-S-K-32
A37-F-R-01-B-S-K-32
A37-F-R-01-H-S-K-32
A37-L-R-01-C-S-K-32
A37-L-R-01-B-S-K-32
A37-L-R-01-H-S-K-32
A37-F-R-01-C-K-32
A37-F-R-01-B-K-32
A37-F-R-01-H-K-32
A37-L-R-01-C-K-32
A37-L-R-01-B-K-32
A37-L-R-01-H-K-32
A37-F-R-01-C-S-K-32
A37-F-R-01-B-S-K-32
A37-F-R-01-H-S-K-32
A37-L-R-01-C-S-K-32
A37-L-R-01-B-S-K-32
A37-L-R-01-H-S-K-32
A37-L-R-01-C-K-3
,A145-F-R-01-H-S-60 ,
A56-F-R-01-C-K-32
A56-F-R-01-B-K-32
A56-F-R-01-H-K-32
A56-L-R-01-C-K-32
A56-L-R-01-B-K-32
A56-L-R-01-H-K-32
A56-F-R-01-C-S-K-32
A56-F-R-01-B-S-K-32
A56-F-R-01-H-S-K-32
A56-L-R-01-C-S-K-32
A56-L-R-01-B-S-K-32
A56-L-R-01-H-S-K-32
A70-F-R-01-C-S-60
A70-F-R-01-B-S-60
A70-F-R-01-H-S-60
A70-L-R-01-K-S-60
A70-L-R-01-C-S-60
A70-L-R-01-B-S-60
A70-L-R-01-H-S-60
A70-L-R-01-K-S-60
A70-L-R-01-C-S-60 ,
A90-F-R-01-C-S-60
A90-F-R-01-B-S-60
A90-F-R-01-H-S-60
A90-L-R-01-K-S-60
A90-L-R-01-C-S-60
A90-L-R-01-B-S-60
A90-L-R-01-H-S-60
A90-L-R-01-K-S-60
A90-F-R-01-H-S-60
A145-F-R-01-C-S-60
A145-F-R-01-B-S-60
A145-F-R-01-H-S-60
A145-L-R-01-K-S-60
A145-L-R-01-C-S-60
A145-L-R-01-B-S-60
A145-L-R-01-H-S-60
A145-L-R-01-K-S-60
A45-F-R-04-H-K-10393
A70-FR04HS-60
A145-FR04HS-60
A37-F-R-04-H-K-32366
A56-F-R-04-H-K-32393
A56-F-R-04-H-K-60366

A37-FR04E175-60-10
A45-FR04E175-60-10
A45-FR04E175
A56-FR04E175-60-60
A70-FR04E175-60-60
A90-FR04E175-60-60
A90-FR04E175-60-60(SB1201-90-1103T)
A145-FR04E175-60-60-60376
A145-FR04E175-60-60-60376(SB1201-90-1103T)
A37145-FR04E175-B-60-60
A56145-FR04E175-B-60-60
A56145-FR-04E175-B-60-60(SB1201-90-1103T,SB1215
A37-F-R-04-H-K-32393
A45-F-R-04-H-K-10393
A56-FR04-H-K-32393
A70-FR04HS-60
A90-FR04HAS-A-60366
A100-FR04HS-10393
A145-FR04HS-60 qq:168338907
A180-FR04-H-K-32

A90-FR04HAS-A-60366
A100-FR04HS-10393
A145-FR04HS-60
A37-L-R-01-H-K-32

**************************************************************************
Các loi van áp:

DT-01-22,DG-01-22,BT-03,BG-03,BT-06,BG-06,BT-10,BG-10,S-BG-03,S-BG-06,BST-03,BSG-03,BST-06,
BSG-06,BST-10,BSG-10,S-BSG-03,S-BSG-06

HT-03,HG-03,HCT-03,HCG-03,HCT-06,HCG-06,HT-10,HG-10,HCT-10,HCG-10

RT-03,RG-03,RCT-03,RCG-03,RT-06,RG-06,RCT-06,RCG-06,RT-10,RG-10,RCT-10,RCG-10

BUCG-06-BV,BUCGM-06,FG-02-30,FCG-02-0,FG-03-125,FCG-03-125,FG-06-250,FCG-06-250,FG-10-500,FCG-10-500
SRT-03,SRG-03,SRCT-03,SRCG-03,SRT-06,SRG-06,SRCT-06,SRCG-06,SRT-10,SRG-10,SRCT-10,SRCG-10
TC1G-01-40,TC2G-01-40,TC1G-03,TC2G-03,GCT-02-31
FSHG-06-1V-C1C2-D24,FSLHG-04,FSLHG-08,FSLHG-10,FSLHG-12


DHGM-04-20,DHGM-04X-20,DHGM-06-50,DHGM-06X-50,DHGM-10-40,DHGM-10-40,DHGM-10X-40
DHG-04-3C,DHG-04-2N,DHG-04-2B,DHG-06-3C,DHG-06-2N,DHG-06-2B,DHG-10-3C,DHG-10-2N,DHG-10-2B
DMT-03,DMG-03,DMG-06,DMT-06,DCT-01-2B,DCT-01-2B,DCT-03-2B,DCG-03-2B

CIT-03,CIT-06,CIT-10,CRT-03,CRT-06,CRT-10,CPT-03,CPDT-03,CPT-06,CPDT-06,CPT-10,CPDT-10

LVT-03,LVG-03,LVGM-03-10,LVGM-03X-10

PF-80,PF-90,PF-100,PF-125,PF-150,PDF-80,PDF-90,PDF-100,PDF-125,PDF-150,PF-200,PF-300

******************************************************************
B khuếch di:

AME-D-S,AME-D2-H1,AMN-D20T,SK1115,AME-D-S,AME-D2-H1,AMN-D20T.

********************************************************************
Bơm cánh gt serie SVPF:

SVPF-40-70-10T, SVPF-12-20-10,SVPF-12-35-10,SVPF-30-70-10, SVPF-12-35-10
********************************************************************

,JT-02-100-11 DC24,JT-02-350-10,JT-02-350-11,

A16SR3,A22SR3,A16SR4,A22SR4,F5-04W-A,F5-04W-B,F5-06X-A,F5-06X-B,F5-08W-A,F5-08W-B,
,DT-01-22
DG-01-22,BT-03,BG-03,BT-06,BG-06,BT-10,BG-10,S-BG-03,S-BG-06,BST-03,

HT-03,HG-03,HCT-03,HCG-03,HCT-06,HCG-06,HT-10,HG-10,HCT-10,HCG-10
RT-03,RG-03,RCT-03,RCG-03,RT-06,RG-06,RCT-06,RCG-06,RT-10,RG-10,RCT-10,
RCG-10,BUCG-06-BV,BUCGM-06 

FG-02-30,FCG-02-0,FG-03-125,FCG-03-125,FG-06-250,FCG-06-250,FG-10-500,FCG-10-500
SRT-03,SRG-03,SRCT-03,SRCG-03,SRT-06,SRG-06,SRCT-06,SRCG-06,SRT-10,SRG-10,SRCT-10,SRCG-10,

TC1G-01-40,TC2G-01-40,TC1G-03,TC2G-03,GCT-02-31,FSHG-06-1V-C1C2-D24
FSLHG-04,FSLHG-08,FSLHG-10,FSLHG-12
DHGM-06X-50,DHGM-10-40,DHGM-10-40,DHGM-10X-40,DHG-04-3C,DHG-04-2N
DHG-04-2B,DHG-06-3C,DHG-06-2N,DHG-06-2B,DHG-10-3C,DHG-10-2N,

DHG-10-2B,DMT-03,DMG-03,DMG-06,DMT-06,DCT-01-2B,DCT-01-2B,DCT-03-2B,DCG-03-2B
CIT-03,CIT-06,CIT-10,CRT-03,CRT-06,CRT-10,CPT-03,CPDT-03,CPT-06,CPDT-06,CPT-10,CPDT-10
LVT-03,LVG-03,LVGM-03-10,

LVGM-03X-10,PF-80,PF-90,PF-100,PF-125,PF-150,PDF-80,PDF-90,PDF-100,PDF-125,PDF-150
PF-200,PF-300
SK1115 DSG-01-3C4-D24-50 MPW-01-2-40 MSW-01-X-30, MPW-01-2-10T, CIT-10-50,MHB-03-C-20 MHB-03-C-10T MSW-01-X-10T MPW-01-2-40
MSW-01-X-30 MPW-01-2-40,

MPW-03-2-30 ,MPW-03-2-10T ,MRP-03-H-30 ,MRP-03-H-10T,MHA-01-C-30 ,MPA-06-2-30 ,MPB-01-4-40
MSW-01-X-30,MBP-01-C-30.

CRG-10-5-30,
MHB-03-C-20 MHB-03-C-10T.


Hãy g
i ngay 0984 595 248 hoc 08 3914 2300
Email: thachquet@yahoo.com.vn ho
c tq@thuykhidien.com.vn
www.yuken.com.vn/

VAN BƠM YUKEN - THỦY LỰC YUKEN