NHỰA ĐƯỜNG - CÔNG TY CP XNK NHỰA ĐƯỜNG GIAO THÔNG
ĐC: SỐ 70 NGỤY NHƯ KON TUM - NHÂN CHÍNH - THANH XUÂN - HÀ NỘI.
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Chưa có sản phẩm
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 1
Khách viếng thăm 10.787
Ngày mở gian hàng 11/02/2011
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH
C¸c s¶n phÈm ®Òu ®­îc b¶o hµnh 12 Th¸ng.
Bªn b¸n ®¶m b¶o chÊt l­
ưîng theo tiªu chuÈn cña ngµnh vµ qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé giao th«ng vËn t¶i cho lo¹i nhùa Iran, cã chøng chØ chÊt lư­îng cña ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ Giao th«ng vËn t¶i kÌm theo